top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť zoskla.sk, s.r.o (ďalej len predávajúci) sa na základe kúpnej zmluvy, príp. zmluvy o dielo, objednávky alebo inej zmluvy (ďalej len kúpnej zmluvy) uzatvorenej s kupujúcim zaväzuje dodať tovar špecifikovaný kupujúcim (čo sa týka druhu, rozmeru, množstva a pod.) a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu dojednanú dohodou zmluvných strán. Všeobecné dodacie a obchodné podmienky predaja tovaru, výrobkov a služieb spoločnosti zoskla.sk, s.r.o (ľďalej len VODP) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a slúžia na vymedzenie práv a povinností oboch zmluvných strán. Ustanovenia VODP sú záväzné pre všetky zúčastnené zmluvné strany, pokiaľ nie je dojednané inak. VODP platia pre všetky dodávky predmetu plnenia (ďalej uvádzané ako tovar).

1.2. Kupujúci bol pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámený s VODP. Za oboznámenie s VODP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami kupujúcemu, ich zverejnenie v mieste predaja prístupnému kupujúcemu pri objednaní alebo prevzatí tovaru, či ich zverejnenie na internetovej stránke predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy alebo odberom tovaru kupujúci súhlasí so znením aktuálne platných VODP.

1.3. Pre obchodné vzťahy a záväzky nepodliehajúce týmto VODP platia ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ďalšie všeobecné platné predpisy.


1.4. VODP sa stávajú záväzné pre zmluvné strany, ak dôjde k riadnemu a včasnému prijatiu návrhu na uzatvorenie zmluvy (objednávky), ktorá obsahuje podstatné náležitosti určujúce zmluvný vzťah.

1.5. Kúpna zmluva, ako i práva a povinnosti z nej vyplývajúce, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v platnom znení.


1.6. VODP alebo iné nákupné podmienky kupujúceho zaväzujú predávajúceho len vtedy, ak boli písomne akceptované.

2. Cenová ponuka

2.1. Všetky návrhy predávajúceho o kúpnej cene, prípadne o ich zmene alebo o iných náležitostiach zmluvného vzťahu neprejavené v písomnej forme predávajúceho nezaväzujú, iba ak ich následne písomne potvrdí. Predávajúci je návrhom ceny a ostatnými údajmi o tovare a jeho dodávke viazaný po dobu 30 dní, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

 

2.2 Cenová ponuka predávajúceho sa vymedzuje výlučne na tovar, ktorý je jednoznačne a presne špecifikovaný. Orientačnými cenovými ponukami pre nepresne určený tovar nie je predávajúci viazaný.

2.3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, cenové ponuky predávajúceho vychádzajú zo špecifikácie kupujúceho bez znalosti miestnych pomerov. Posúdenie vhodnosti tovaru prebieha len na základe požiadavky kupujúceho a musí byť zo strany predávajúceho písomne potvrdené.

3. Kúpna zmluva

3.1. Kúpna zmluva, prípadne iný návrh na jej uzatvorenie, musí byť vykonaná písomne. Za dodržanie písomnej formy sa považuje aj elektronické doručenie.


3.2. Kúpna zmluva je účinná, akonáhle je návrh na jej uzatvorenie, predkladaný kupujúcim, predávajúcim prijatý. Návrh zmluvy musí byť určitý a zrozumiteľný a môže byť uskutočnený aj ústne, bezprostredne v priamom styku pri odovzdaní a prevzatí tovaru (pri reálnom plnení) písomne, alebo elektronickými prostriedkami.


3.3. Rovnaké právne následky uvedené v bode 3.2. nastanú aj v prípade, ak potvrdí kupujúci predávajúcemu doklady potvrdzujúce prevzatie tovaru - Dodací list, Preberací protokol, Faktúru alebo inú výzvu na zaplatenie kúpnej ceny.


3.4. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená aj ako rámcová, to znamená bez časového obmedzenia, na časovo presne vymedzené obdobie, či vecné (projekt) obmedzené plnenie vopred presne neurčeného množstva a druhu tovaru s tým, že každé jednotlivé plnenie musí byť kupujúcim v dostatočne časovom predstihu špecifikované, čo do druhu a množstva.

3.5. Za návrh zmluvy sa nepovažujú návrhy kupujúceho, ktoré neobsahujú podstatné náležitosti, sú nepresné a nezrozumiteľné.


3.6. Predávajúcim odovzdaný Dodací list alebo iný doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru kupujúcim, sa považuje za správne a potvrdené v prípade, že nebude kupujúcim písomne pripomienkované.

4. Zadávacie podmienky, rozmery a podklady

4.1. Pokiaľ nie je v objednávke jasne uvedené inak, vychádza predávajúci z toho, že sa jedná o miery v milimetroch. Ak nie je v objednávke iná špecifikácia, potom platí zásada, že prvý rozmer udáva šírku a druhý výšku. Kótovanie rozmerov je kupujúci povinný dodať podľa požiadaviek predávajúceho. Všetky rozmery musia byť kótované k jednému referenčnému bodu.

4.2. V prípade, že predávajúci po dohode s kupujúcim vykoná obhliadku a presné zameranie priamo na mieste realizácie diela, preberá zodpovednosť za rozmery, množstvo a presnú špecifikáciu výrobku, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


4.3. Pokiaľ nie je na objednávke uvedené inak, je za exteriérovú stranu konštrukcie považovaná pohľadová strana nákresu. V prípade izolačného skla je považované za exteriérové sklo, sklo uvádzané v špecifikácii zloženia na pozícii č. 1.

4.4 Ak je tvar skla zadávaný šablónou, je táto dodaná predávajúcemu na náklady kupujúceho. Šablóny musia byť dodané na tvrdých, vláknitých alebo drevotrieskových doskách v mierke 1:1. Na každej šablóne musí byť čitateľne uvedené meno objednávateľa a pohľadová strana. Všetky jednorazové šablóny budú kupujúcemu vrátené pri odbere tovaru. Tento je zároveň povinný skontrolovať ich zhodu s dodávaným tovarom. Neskôr uplatnená reklamácia nebude uznaná.

4.5. Všetky informácie v katalógoch, cenníkoch, ponukách či propagačných materiáloch sú pre predávajúceho záväzné len v prípade, že je to výslovne uvedené na dokumentoch týkajúcich sa konkrétnej zákazky.

5. Dodatočné zmeny obsahu objednávky.

5.1. Zmeny v obsahu kúpnej zmluvy musia byť kupujúcim dodané písomne a musia byť predávajúcim písomne potvrdené. V opačnom prípade sú považované za neplatné. Pôvodný záväzok zaniká a je nahradený novým, pokiaľ nie je v dohode jasne uvedené, že nový záväzok bude účinný popri doteraz existujúcom.

5.2. Dohoda o zmenách spočívajúca v zmene rozmerov, množstva alebo druhu tovaru musí byť podaná písomne pred objednaním, alebo jeho zadaním do výroby. Po tomto termíne nebudú návrhy na zmeny zo strany kupujúceho prijaté a v platnosti zostáva pôvodné zadanie.

5.3. Súčasťou dohody o zmene zadania musí byť aj dohoda o zmene dodacieho termínu, inak je dohoda neplatná.

6. Dodacie podmienky

6.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený, akonáhle predávajúci oznámi kupujúcemu, že tovar je pripravený na odber. Za oznámenie sa považuje i uvedenie termínu na kúpnej zmluve, či inom dokumente, ktorý má kupujúci k dispozícii.


6.2. V prípade, že súčasťou kúpnej zmluvy je aj prevedenie montážnych prác, je kupujúci povinný na základe vyzvania predávajúcim sa bezodkladne dohodnúť na termíne ich vykonania. Pred začatím prác kupujúci sprístupní miesto realizácie diela a vytvorí podmienky na bezpečné a technologicky správne prevedenie montáže podľa vopred dohodnutých požiadaviek predávajúceho. Ak bolo súčasťou dohody aj vykonanie stavebných úprav, prípadne iných prác, ktoré sa kupujúci zaviazal vykonať, tieto musia byť ukončené v dostatočnom časovom predstihu. Prípadná žiadosť o odklad vykonania montážnych prác zo strany kupujúceho nemôže byť považovaná za nesplnenie dodacích podmienok zo strany predávajúceho.

6.3. Ak je obsahom objednávky aj preprava tovaru na náklady predávajúceho na miesto určené kupujúcim považuje sa záväzok za splnený jeho odovzdaním prepravcovi.


6.4. Ak si kupujúci bez odkladu neprevezme tovar alebo neumožní predávajúcemu vykonať montážne práce po tom, čo bol predávajúcim vyzvaný, najneskôr však do 14 dní počnúc dňom oznámenia, bude to považované za omeškanie plnenia jeho záväzku. Ak si neprevezme kupujúci tovar v lehote do 90 kalendárnych dní počnúc dňom dodania určeného v kúpnej zmluve, vznikne predávajúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy. Predávajúcemu zároveň vzniká právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % z hodnoty diela bez DPH. Kupujúcim už zaplatená záloha bude z hodnoty zmluvnej pokuty odpočítaná.

7. Balenie výrobkov

7.1. Tovar je balený obvyklým spôsobom , štandardne len do technologicky nutných obalov podľa druhu tovaru. Predávajúci zapožičiava kupujúcemu vratné transportné obaly podľa vopred dohodnutých podmienok. Pokiaľ kupujúci požaduje iný spôsob balenia, je toto za príplatok a musí byť vopred odsúhlasený predávajúcim.

7.2. Ak kupujúci nepožaduje balenie, predávajúci neručí za nakladanie, spôsob balenia ani jeho vhodnosť na prepravu. Nakladanie takéhoto tovaru si kupujúci zabezpečuje sám, a ak požiada o pomoc predávajúceho, zodpovedá za všetky prípadné škody.


7.3. Pokiaľ si kupujúci písomne neobjednal dopravu tovaru vrátane vyloženia, je skladanie tovaru povinný kupujúci zabezpečiť na vlastné náklady a riziko a bez zbytočných časových strát.

7.4. Pokiaľ je tovar balený alebo transportovaný vo vratnom obale, je jeho zapožičanie kupujúci evidované, zároveň je predávajúci oprávnený požadovať zálohu na obal. Počas celej doby zapožičania kupujúci ručí za prípadné poškodenie alebo stratu obalu. Za poškodené, zničené alebo stratené obaly budú kupujúcemu účtované všetky oprávnené náklady.

7.5. Kupujúci je povinný vrátiť vratné obaly predávajúcemu do miesta expedície najneskôr do 15 pracovných dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade prekročenia tejto lehoty, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 eur za každých 7 kalendárnych dní. V prípade nevrátenia obalov do 90 pracovných dní odo dňa zapožičania, môže predávajúci vratný obal kupujúcemu vyúčtovať v jeho zriaďovacej hodnote.

8. Ceny

8.1. Dohodnutá cena tovaru, presne špecifikovaného v návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, je cena, uvedená v cenníku výrobkov, tovarov a služieb predávajúceho, platného v čase prijatia návrhu alebo cena dohodnutá oboma stranami iným spôsobom. V cenníkovej cene nie sú zahrnuté náklady na balenie, dopravu a iné príplatky - napr. energetický príplatok, poštovné apod.

8.2. Pokiaľ predávajúci dodá tovar po dohode s kupujúcim na miesto určenia, je oprávnený vyúčtovať prepravné náklady podľa obvyklých cien prepravy.

9. Platobné podmienky

9.1. Kupujúci sa zaväzuje dodržať dohodnuté podmienky, to znamená zaplatiť celkovú kúpnu cenu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na určený účet predávajúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci sa zároveň zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas, v jej plnej výške a bez akejkoľvek zrážky. Bankové poplatky za prevod sú hradené kupujúcim.

9.2. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dodaním tovaru, alebo ukončením všetkých prác dohodnutých v kúpnej zmluve. Podkladom pre platbu je predávajúcim vystavený daňový doklad obsahujúci všetky náležitosti v súlade so zákonom o DPH.

9.3. Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vyžadovať od kupujúceho zloženie zálohy alebo inej záruky.


9.4. Cena za tovar je úplne zaplatená pripísaním čiastky na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti. Predmet predaja zostáva vo vlastníctve predávajúceho a kupujúci k nemu nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením ceny dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

9.5. Pokiaľ bude kupujúci v omeškaní s platbou pri jednom alebo viacerých obchodných prípadoch o viac ako 10 kalendárnych dní, alebo platby zastavil, alebo sa podstatne zhoršila jeho majetková situácia, sú všetky pohľadávky splatné okamžite. Predávajúci má právo vyžiadať si tovar naspäť na pokrytie alebo minimalizovanie vzniknutých nákladov. Zároveň sa rušia aj všetky dohodnuté obchodné úľavy. Ďalšie, aj potvrdené zákazky kupujúceho môžu byť rovnako vylúčené z procesu realizácie, alebo pozastavené, alebo môže byť predĺžený termín ich dodania. V prípade ďalšej objednávky môže byť požadovaná platba vopred alebo má kupujúci právo túto objednávku odmietnuť.

9.6. Kupujúci nemá právo vzniesť akékoľvek požiadavky týkajúce sa platobných podmienok z akéhokoľvek dôvodu, ani dodatočne vyžadovať vopred nedohodnuté nepovinné dokumenty (napr. rôzne certifikáty).


9.7. Neukončené reklamačné konanie nie je dôvodom na nezaplatenie kúpnej ceny.

10. Dodacie lehoty

10.1. Pre dodávky tovaru platia individuálne dodacie lehoty určené predávajúcim alebo medzi stranami dohodnuté pravidlo, že predávajúci je povinný dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím k povahe tovaru a k obchodným zvyklostiam vzťahujúcim sa pre daný tovar. Lehota dodania, uvedená na dokumentoch týkajúcich sa zákazky, je len indikatívna a môže byť dodatočne predĺžená, najviac však o 30 kalendárnych dní.

10.2. Ak je dodacia lehota stanovená v závislosti na splnení povinnosti kupujúceho (napr. zloženie zálohy), začína táto lehota plynúť odo dňa splnenia tejto povinnosti.


10.3. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj v čiastočných dodávkach. Za dodržanie termínu dodania je považované uskutočnenie dodávky, prípadne umožnenie kupujúcemu alebo ním poverenej osobe si tovar prevziať, ak sú na jeho strane splnené všetky povinnosti kupujúceho alebo bol kupujúci informovaný o dostupnosti tovaru na dohodnutom mieste.


10.4. Omeškanie plnenia záväzku zo strany predávajúceho nastane v prípade, že predávajúci poruší svoju povinnosť splniť si záväzok načas.

10.5. Ak nesplní predávajúci svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, vrátane oneskorenia dodávok od jeho dodávateľov, nebude toto oneskorenie považované za omeškanie a doba plnenia sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

10.8. Predávajúci nie je v omeškaní s plnením pre prekážky spôsobené kupujúcim.


10.9. V prípade náhodných alebo mimoriadnych udalostí, vzniknutých bez zavinenia predávajúceho, t. j. vzniknutých náhodou, alebo v dôsledku neočakávaných vplyvov prírodných síl, alebo ľudským konaním - tzv. vyššia moc (poruchy v doprave, stávky, výluky, mobilizácia, embargo, obmedzenie dodávok energie, prerušenie alebo ukončenie výrobu tovaru, legislatívne zmeny alebo zákazy štátnych orgánov apod.), ktoré nie je možné ovplyvniť, a ktoré sťažujú alebo znemožňujú predávajúcemu a jeho dodávateľom riadne a včas dodať tovar, sa nepovažuje za nesplnenie záväzku. Kupujúcemu tým nevznikne právo od zmluvy odstúpiť ani nárokovať si akékoľvek sankcie. Pokiaľ zásah tzv. vyššej moci zaviní , že predávajúci sa ocitne v omeškaní s plnením svojho záväzku, predlžuje sa doba plnenia o dobu, počas ktorej zásah tzv. vyššej moci trval.

11. Akosť, kvalita a certifikácia

11.1. Všetky ponuky, služby a dodávky tovaru zo strany predávajúceho vychádzajú z platných STN a EN pre daný výrobok, tovar či službu, prípadne zo všeobecne platných predpisov a noriem. V prípade, že normy nie sú stanovené, platí interný predpis predávajúceho (podmienky montáže interiérových skiel, príručka tolerancií a pod.) alebo odporúčania predávajúceho. V prípade ich absencie platia všeobecne platné zvyklosti z príslušnej oblasti. 11.2. Požiadavku na predloženie nepovinných certifikátov, atestov a pod. je kupujúci povinný vzniesť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Tieto budú dodané najneskôr pri dodávke tovaru, na základe vzájomnej dohody.

12. Poskytnutie záruky a reklamačné konanie

12.1. Všetky reklamácie sa riadia platným Reklamačným poriadkom spoločnosti zoskla.sk, s.r.o.


12.2. Kupujúci alebo jeho zástupca je povinný si objednaný tovar alebo službu pri prevzatí riadne prehliadnuť, skontrolovať jeho kvalitu, množstvo, špecifikáciu a prípadné zjavné chyby bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru a služieb, ktoré mohli byť zistené pri jeho prevzatí.

12.3. Predávajúci poskytuje na všetky výrobky záruku 24 mesiacov.


12.4. Obmedzenia záručnej doby sú len u niektorých špecifických vlastností výrobkov, pokiaľ k ním došlo pôsobením fyzikálnych a iných prírodných procesov zahájených bez zásahu osôb a niektoré špecifické vlastnosti skiel uvedené v interných dokumentoch predávajúceho. Tieto nemôžu byť predmetom reklamácie.


12.5. Poskytnutie záruky na tovar či službu je podmienená jeho správnou prepravou, skladovaním, manipuláciou, použitím a montážou podľa všeobecne platných predpisov, prípadne podľa odporúčaní predávajúceho.


12.6. Zverejnené údaje o funkčných a fyzikálnych vlastnostiach tovaru, napr. svetelná reflexia skla, zvukový útlm, priepustnosť svetla sa riadia príslušnými normami, skúšobnými predpismi a hraničnými podmienkami uvedenými v týchto dokumentoch. Pri inštalácii do stavieb sa skutočné podmienky môžu odchyľovať od hraničných podmienok uvedených v spomínaných dokumentoch, napr. teplota okolia, tlak vzduchu a pod. Takéto odchýlky nemôžu byť predmetom reklamácie.

12.7. Každá reklamácia tovaru alebo služby musí byť kupujúcim uplatnená písomnou formou s vyznačením dôvodu a doručená na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.


12.8. Predávajúci má právo na obhliadku a kontrolu reklamovaného tovaru alebo služby.

13. Odstúpenie od zmluvy, úrok s omeškania, zmluvná pokuta

13.1. Ak je predávajúci v omeškaní so splnením záväzku dodať tovar či službu riadne a včas, má kupujúci právo na zaplatenie úrokov s omeškania v obvyklej výške z ceny tovaru za každý deň omeškania, najviac však do 10% hodnoty tohoto tovaru.


13.2.Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, má predávajúci právo na zaplatenie úrokov z omeškania v obvyklej výške dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Predávajúcemu vzniká právo od zmluvy odstúpiť, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, alebo ak je jeho majetok v exekúcií, alebo vstúpil do likvidácie. Ak neodstúpi predávajúci od zmluvy z hore uvedených dôvodov, má právo jednostranným právnym úkonom zmeniť podmienky dodania tovaru.

13.3. V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 13.2. dojednávajú tu strany dojednanie o zmluvnej pokute, podľa ktorého vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká predávajúcemu právo domáhať sa zaplatenia náhrady škody, ani sa výška náhrady škody neznižuje o zmluvnú pokutu.

13.4. V prípade, že predávajúci využije svoje právo a od zmluvy odstúpi, je pred vrátením prijatej zálohy od kupujúceho oprávnený prednostne uspokojiť svoje právne nároky, ktoré vznikli porušením zmluvných povinností kupujúceho.


13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci znáša všetky priame či nepriame náklady súvisiace s prípadným vymáhaním pohľadávky neuhradenej v termíne splatnosti, t.j. hlavne vecné náklady, cestovné výdavky, náklady na právne služby, správne a súdne poplatky a pod. 13.6. Ak je predávajúci v omeškaní s plnením kúpnej zmluvy o viac ako 30 dní , má kupujúci právo jednostranne od zmluvy odstúpiť. O svojom úmysle musí písomne informovať predávajúceho.

14. Vlastnícke práva, nebezpečenstvo škody

14.1. Vlastnícke právo na tovar prejde na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane DPH a ďalších prípadných platieb predávajúcemu. Do tejto doby nemôže kupujúci tovar predať ani odcudziť. O zriadení tejto výhrady vlastníctva je kupujúci v prípade jeho predaja - či už samostatne alebo jeho zabudovaním do iného výrobku, povinný informovať tretiu stranu.

14.2. Okamžikom dodania prechádzajú na kupujúceho všetky riziká za poškodenie, stratu a zničenie tovaru.


14.3. Okamžikom dodania je kupujúci úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia tovaru, skladovanie a ďalšiu manipuláciu. Kupujúci rovnako zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem, ktoré sa vzťahujú k ochrane prostredia v súvislosti s tovarom, jeho balením a baliacim materiálom.

15. Vhodnosť použitia a zodpovednosť za chyby tovaru

15.1. Kupujúci v plnej miere zodpovedá za spôsob použitia tovaru. Predávajúci zásadne nepreveruje vhodnosť použitia tovaru.


15.2. Predávajúci zodpovedá za vhodnosť použitia tovaru a výrobkov len v písomne odsúhlasených prípadoch, kedy poskytoval poradenskú a konzultačnú činnosť k danému obchodnému prípadu alebo jeho časti a kupujúci predávajúcemu poskytol všetky potrebné údaje.

15.3. Reklamácie nebudú uznané v prípadoch, ak podmienky používania tovaru nevyhovujú platným technickým normám alebo podmienkam predávajúceho, prípadne všeobecne známym podmienkam o vhodnosti tovaru. Možnosť reklamácie je taktiež vylúčená v prípade špecifických vlastností výrobkov.

15.4. Prípadné nároky z vád predávajúci uspokojí podľa vlastnej voľby dodaním náhradného či chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, poskytnutím primeranej zľavy, prípadne odstránením legislatívnych nedostatkov tovaru.


15.5. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím tovaru, nesprávnym skladovaním, prepravou, montážou alebo jeho údržbou.

16. Náhrada škody

16.1. Nárok na náhradu škody nie je dotknutý zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania.


16.2. Ak predávajúci odstúpi od zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi, nebude sa pri posudzovaní nároku na náhradu škody prihliadať k prípadnému uskutočneniu náhradného predaja.

17. Spoločné ustanovenia

17.1. Právne úkony smerujúce ku zmene, zániku alebo zrušeniu zmluvy vyžadujú písomnú formu.


17.2. Zmluvné strany sú povinné vyrozumieť druhú stranu bez zbytočného odkladu o prípadnej zmene skutočností uvedených v kúpnej zmluve.

17.3. V konkrétnych prípadoch sú písomne dohodnuté podmienky uvedené v zmluvách nadradené týmto VODP.


17.4. Na rozhodovanie všetkých sporov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, je príslušný všeobecný súd odporcu.

18. Platnosť podmienok

18.1. Ak sa jednotlivé ustanovenia VODP stanú neúčinné, nebude týmto dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení bude písomne dohodnuté nové ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu uzatvoreného zmluvného vzťahu.


18.2. VODP sú súčasťou kúpnej zmluvy a nadobúdajú účinnosť dňom jej uzatvorenia. VODP nemusia byť účastníkmi samostatne podpisované, pretože obe strany sa mali možnosť s nimi zoznámiť pred uzatvorením zmluvného vzťahu.

V Martine, 01.11.2016
Mgr. Matej Polonec, konateľ spoločnosti 

(posledná aktualizácia 01.01.2018)

bottom of page